Tin ngày:28/06/2011 - 12:06
Nghiệp vụ Giám đốc quản lý dự án

 

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

“ Giám đốc Quản lý dự án chuyên nghiệp theo qui định Việt Nam và Quốc Tế”

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

1.      Khái quát về dự án

-         Theo Ngân hàng thế giới (WB)

-         Theo Luật Đấu thầu

-         Theo Luật xây dựng

2.      Các yếu tố hình thành Dự án Đầu tư xây dựng công trình

PHẦN II: CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

1.      Vị trí của Giám đốc dự án

2.      Vị trí của người tham gia hợp pháp

3.      Vị trí điều hành phối hợp

4.      Chế độ trách nhiệm của giám đốc dự án

PHẦN III: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN, LỢI ÍCH CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

1.      Trách nhiệm của  Giám đốc dự án

-         Những thay đổi về trách nhiệm của Giám đốc dự án

-         Phạm vi trách nhiệm của Giám đốc dự án

+ Hoàn thành mục tiêu

+ Chi phí và nguồn vốn

+ Thực hiện hợp đồng dự án, thực hiện dự án và đảm bảo thực hiện mục tiêu của dự án

+ Lập kế hoạch thực hiện dự án và điều hành tổng thể

+ Xây dựng đội ngữ dự án

+ Đưa ra quyết sách

2.      Khái niệm mới về trách nhiệm của Giám đốc dự án

3.      Quyền hạn của Giám đốc dự án

4.      Lợi ích của Giám đốc dự án

PHẦN IV: TỐ CHẤT CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

1.      Tố chất kiến thức

2.      Tố chất năng lực

3.      Tố chất phẩm cách

PHẦN V: QUÁ TRÌNH TU DƯỠNG VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Kết thúc môn – Bài kiểm tra

 


Theo:
 
[ Print ] [ Close ]