Tin ngày:03/07/2011 - 07:07
Nghiệp vụ Kỹ Sư Định Giá

nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng

(Theo ch­¬ng tr×nh khung ®µo t¹o ®­îc Bé x©y dùng phª duyÖt t¹i

Th«ng t­ sè 05/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010 cña Bé x©y dùng )

 

1. Chuyªn ®Ò 1: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (8 tiÕt) bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:

1.1 Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña hÖ thèng ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: LuËt X©y dùng, LuËt §Çu t­, LuËt §Êu thÇu, LuËt §Êt ®ai;

1.2 Tr×nh tù lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

1.3 Tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

1.4 Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh

1.5 §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña c¸c chñ thÓ tham gia trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

 

2. Chuyªn ®Ò 2: Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (8 tiÕt) bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n; Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh suÊt vèn ®Çu t­; Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ XD; Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n; Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é dµi thêi gian x©y dùng.

 

3. Chuyªn ®Ò 3: Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh (12 tiÕt) bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:Ph­¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng c«ng tr×nh; Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh; Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y, gi¸ thuª m¸y; chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ xdct.

 

4. Chuyªn ®Ò 4: Ph­¬ng ph¸p ®o bãc khèi l­îng vµ kiÓm so¸t chi phÝ (4 tiÕt) bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:Ph­¬ng ph¸p ®o bãc khèi l­îng; KiÓm so¸t chi phÝ theo c¸c giai ®o¹n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

 

5. Chuyªn ®Ò 5: Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (4 tiÕt) bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:Kh¸i niÖm, néi dung, vai trß cña dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; Qu¶n lý dù to¸n XDCT

 

6. Chuyªn ®Ò 6: Lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng                 (4 tiÕt)

 

7.  Chuyªn ®Ò 7: Qu¶n lý hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng (8 tiÕt) bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:Nh÷ng qui ®Þnh chung; c¸c th«ng tin vÒ hîp ®ång XD; Néi dung vµ khèi l­îng c«ng viÖc, yªu cÇu chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn; Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n; QuyÒn, nghÜa vô c¸c bªn; §iÒu chØnh gi¸, hîp ®ång...

 

8. Chuyªn ®Ò 8: Thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (4 tiÕt) bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:Thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn; H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p quy ®æi chi phÝ dù ¸n §TXDCT; X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao ®­a vµo sö dông.

 

9. Chuyªn ®Ò 9: Th¶o luËn vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o         (4 tiÕt)

 

GiÊy Chøng nhËn hoµn thµnh kho¸ häc cã gi¸ trÞ toµn quèc.

 GiÊy chøng nhËn nµy lµ c¨n cø cÊp Chøng chØ Kü s­ ®Þnh gi¸ x©y dùng

 


Theo:
 
[ Print ] [ Close ]