Tin ngày:03/07/2011 - 07:07
Nghiệm Thu Hoàn Công và Thanh Quyết Toán Vốn Đầu Tư XD Công Trình

Båi d­Ưìng nghiÖp vô hoµn c«ng, nghiÖm thu vµ thanh quyÕt to¸n vèn ®Çu tƯ­ xd c«ng tr×nh

 

1. Chuyªn ®Ò 1: Giíi thiÖu c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c hoµn c«ng, nghiÖm thu vµ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng.

2. Chuyªn ®Ò 2: C«ng t¸c ghi chÐp, l­u tr÷; qu¶n lý nhËt ký c«ng tr×nh theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ th«ng lÖ quèc tÕ: Ph­¬ng ph¸p ghi chÐp vµ qu¶n lý nhËt ký c«ng tr×nh; C¸c quy ®Þnh vÒ l­u tr÷ vµ qu¶n lý nhËt ký c«ng tr×nh; Qu¶n lý nhËt ký c«ng tr×nh theo Th«ng lÖ Quèc tÕ.

3. Chuyªn ®Ò 3: C«ng t¸c lËp Hå s¬ hoµn c«ng:

 C¬ së ph¸p lý cña viÖc lËp Hå s¬ hoµn c«ng; Néi dung, vai trß, yªu cÇu kü thuËt cña b¶n vÏ hoµn c«ng; Mét sè kü thuËt vµ kü n¨ng c¬ b¶n trong lËp Hå s¬ hoµn c«ng; MÉu khung b¶n vÏ hoµn c«ng.

4. Chuyªn ®Ò 4: C«ng t¸c NghiÖm thu:C¬ së cña c«ng t¸c nghiÖm thu; NghiÖm thu nÒn vµ mãng c«ng tr×nh ; NghiÖm thu kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp ; NghiÖm thu kÕt cÊu kim lo¹i ; NghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ ; NghiÖm thu c«ng t¸c nÒ, hoµn thiÖn.

5. Chuyªn ®Ò 5: C«ng t¸c t¹m øng, thanh to¸n, quyÕt to¸n trong x©y dùng.

* C«ng t¸c t¹m øng trong x©y dùng

* C«ng t¸c thanh to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ( vèn ®Çu t­) :

- Quy tr×nh lËp vµ lu©n chuyÓn Hå s¬ thanh to¸n

- Gi¶i ng©n lµm c¬ së cho c«ng t¸c thanh to¸n

- Thanh to¸n s¶n phÈm t­ vÊn, thiÕt kÕ hoµn thµnh

- Thanh to¸n hîp ®ång mua s¾m thiÕt bÞ

- Mét sè t×nh huèng th­êng gÆp trong thanh to¸n vèn ®Çu t­ vµ ph­¬ng ph¸p xö lý.

* C«ng t¸c quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh :

- C¸c lo¹i quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh

- Kü n¨ng lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t­

- Kü n¨ng lËp Hå s¬ tr×nh duyÖt, thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t­

- Thêi h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn trong quyÕt to¸n vèn ®Çu t­

- Mét sè t×nh huèng th­êng gÆp trong quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ vµ ph­¬ng ph¸p xö lý.

* Mét sè vÊn ®Ò qu¶n lý vµ thanh quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh b»ng nguån vèn ODA.

* CÊp Chøng nhËn : Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh Båi d­ìng NghiÖp vô hoµn c«ng, nghiÖm thu vµ thanh quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

* Gi¶ng viªn : Bé x©y dùng, Bé tµi chÝnh.


Theo:
 
[ Print ] [ Close ]