Loading...

An toàn vệ sinh viên Nhóm 6

19/04/2017 04:48:08 AM    Share:

  1. Phương án và nội dung huấn luyện:

a) Huấn luyện nhóm 4:

+ Đối tượng huấn luyện: Người LĐ không thuộc  nhóm trên( Nhóm 1,2,3,6) và người làm công tác y tế (cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

+ Nội dung huấn luyện:

      -   Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

  • Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

+ Thời gian huấn luyện: 16 giờ (2 ngày)

+ Số người được huấn luyện

 (Chi tiết xin xem phụ lục 4 đính kèm).

b) Huấn luyện nhóm 6:

+ Đối tượng huấn luyện: Người làm công tác an toàn, vệ sinh viên

+Nội dung huấn luyện:

- Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

+ Thời gian huấn luyện: 04 giờ (1/2 ngày)

+ Số người được huấn luyện:

 (Chi tiết xin xem phụ lục 6 đính kèm).

 

  • Bùi Thu
  • By : nhantaiviet.info.vn

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ