Loading...

Học lớp An toàn trong y tế - Sơ cấp cứu cho doanh nghiệp

19/04/2017 05:09:27 AM    Share:

1) Huấn luyện nhóm 5:

+ Đối tượng huấn luyện: Người làm công tác y tế

+ Nội dung huấn luyện

  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

+ Thời gian huấn luyện: 16 giờ (2 ngày)

+ Số người được huấn luyện:

 (Chi tiết xin xem phụ lục 5 đính kèm).

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ