Loading...

Chứng chỉ hành nghề Khảo sát xây dựng

19/04/2017 06:43:42 AM    Share:

Quy định mới nhất để làm Chứng chỉ hành nghề Khảo sát xây dựng được quy định tại NĐ 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:

1.      Trình độ chuyên môn làm Chứng chỉ hành nghề Khảo sát xây dựng (Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình (Điều 16 Thông tư 17/2016/TT-BXD)

a)      Khảo sát địa hình: Cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành địa chất; trắc địa hoặc chuyên ngành xây dựng, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc làm chủ nhiệm khảo sát địa hình theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình.

b)     Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình: Cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành địa chất, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc làm chủ nhiệm khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.

2.      Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề thiết khảo sát xây dựng  phù hợp với loại hình khảo sát được quy định tại Điều 73 của Luật Xây dựng năm 2014 (Khoản 2, điều 46 của NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a)      Hạng I:

-       Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên.

-       Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 1(một) dự án nhóm A hoặc 5 (năm) dự án nhóm B hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp I hoặc 3 (ba) công trình cấp II cùng loại.

b)      Hạng II:

-       Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên.

-       Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 5 (năm) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp II hoặc 3 (ba) công trình cấp III cùng loại.

c)      Hạng III:

-       Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp CCHN từ 3 (ba) năm trở lên đối với các cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với các cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

-       Đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 3 (ba) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại.

3.      Phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng (Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình (Khoản 3, điều 46, NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a)      Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

b)      Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

c)      Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dự án nhóm C, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Note:

·         Xem chi tiết phân nhóm dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C tại Phụ lục sô 1 của NĐ 59/2015/NĐ-CP

·         Xem chi tiết phân cấp Công trình cấp 1,2,3,4 tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD

Hồ sơ và thủ tục làm chứng chỉ hành nghề Khảo sát xây dựng ( Liên hệ: Ms Thêm 0974503833 để được hỗ trợ tư vấn hồ sơ thi)

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ