Loading...

Chứng chỉ hành nghề Thiết kế quy hoạch xây dựng

19/04/2017 06:45:32 AM    Share:

Quy định mới nhất để làm Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng được quy định tại NĐ 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:

1.      Trình độ chuyên môn làm Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng (Điều 16 Thông tư 17/2016/TT-BXD)

Cá nhân có trình độ đại học thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh tế đô thị hoặc chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của việc lập đồ án quy hoạch xây dựng, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc chủ trì thực hiện thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng.

2.      Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng (Khoản 1, điều 47, điều 44, điều 45 của NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a)    Hạng I:

-       Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên.

-       Đã làm chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 1(một) đồ án quy hoạch vùng liên huyện hoặc 5 (năm) đồ án quy hoạch vùng huyện, 5 (năm) đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù.

b)   Hạng II:

-       Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên.

-       Đã làm chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch XD vùng tỉnh, 2(hai) đồ án quy hoạch vùng liên huyện  hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch vùng liên huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch chung XD khu chức năng đặc thù.

c)    Hạng III:

-       Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp CCHN từ 3 (ba) năm trở lên đối với các cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với các cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

-       Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù hoặc 5 (năm) đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

3.      Phạm vi hoạt động của Chứng chỉ hành nghề Thiết kế quy hoạch xây dựng (Khoản 2, điều 47, NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a)    Hạng I: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành của các đồ án quy hoạch xây dựng;

b)   Hạng II: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô dân số tương đương với đô thị loại II trở xuống, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn;

c)    Hạng III: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn.

 Note:

·         Xem chi tiết phân nhóm dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C tại Phụ lục sô 1 của NĐ 59/2015/NĐ-CP

·         Xem chi tiết phân cấp Công trình cấp 1,2,3,4 tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD

Hồ sơ và thủ tục làm chứng chỉ hành nghề thiết kế ( Liên hệ: Ms Huê 0989 168 759) để được hỗ trợ tư vấn hồ sơ thi)

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ