Loading...

Phân loại các loại Bụi , Hơi khí độc tại nơi làm việc

19/04/2017 07:31:53 AM    Share:

 

1. Yếu tố bụi các loại:
- Bụi toàn phần;
- Bụi hô hấp;

-  Bụi PM10

- Bụi PM7

- Bụi PM 4

- Bụi PM 2.5

- Bụi thông thường;
- Bụi silic: phân tích hàm lượng silic tự do;
- Bụi amiăng;
- Bụi kim loại: (chì, mangan, cadimi, đồng, As, Zn, Ni, Cr).
- Bụi than;
- Bụi talc;
- Bụi bông.
4. Yếu tố hơi khí:
- Hơi kim loại và ion kim loại (Hg, As, Pb, Cr, Cd, Ni…);
- CO2
- CO;
- NO2
- SO2
- H2S
- NH3
- Các axit vô cơ (H2SO4, HNO3, HCl, HF)
- Formandehyde
- Phenol
- Acetone
- Gasoline (xăng)
- Ethyl Acetate
- Methyl Ethyl Ketone
- n-Hexan
- Methyl Alcohol
- Ethyl Alcohol
- Benzen và các hợp chất( Toluen, Xylen).
- Cyclohexanone
- Các axit hữu cơ
- Dimethyl Sulphide
- Butanol
- Isopropyl Alcohol
- Asine
- Mercury
- Naphtalane
- Cyclohexane
- Hidro Carbon (CxHy)
- Ethyl benzene
- Ethanol
- Acetonitrile
- Hydrazine
- Dimetyl amin
- Trimetyl amin
- Styrene
- Acetylene
- Metan
- NaOH

- Total Volatile organic compounds (TVOCs)

- Acetaldehyde
- Carbon disulfide
- Carbon tetrachloride
- Chlorobenzene
- Chloroform
- Ethylbenzene
- Ethylene glycol
- Hexane (n-)
- Isophorone
- Isopropanol
- Methyl t-butyl ether
- Methylene chloride
- Naphthalene
- Phenol
- Styrene
- Trichloroethylene
- Vinyl acetate

- Butyl acetate


 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ