Loading...

ATLĐ, VSLĐ trong SD Điện

19/04/2017 09:02:31 AM    Share:

 

 

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

KHUNG HUẤN LUYỆN

AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN 

 

Thời gian tổ chức huấn luyện: Tối thiểu 30 giờ/khoá

 

STT

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ

8

7

1

0

1

Mục đích, ý nghĩa công tác ATLĐ, VSLĐ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ

1

1

 

 

2

Các chính sách, chế độ về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động

1

1

0

 

3

Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa

2

2

0

 

4

Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động

1

1

 

 

5

Công dụng, sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc

3

2

1

 

II

Tổng quan về an toàn trong sử dụng điện

1,5

1,5

0

 

1

Khái niệm cơ bản về an toàn điện

0,5

0,5

 

 

2

Các thông số, chỉ tiêu cơ bản về kỹ thuật an toàn điện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành

0,5

0,5

 

 

3

Đặc điểm riêng an toàn trong sử dụng điện

0,5

0,5

 

 

III

Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất khi vận hành, tiếp xúc, sử dụng điện

2

2

 

0

1

Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất

1

1

 

 

2

Đánh giá các nguy cơ do các yếu tố đó gây ra

1

1

 

 

IV

Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động trong vận hành, tiếp xúc, sử dụng điện

6,5

4,5

2

 

1

Kỹ thuật an toàn lao động

3

2

1

 

2

Kỹ thuật vệ sinh lao động

3

2

1

 

3

Biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc trong vận hành, tiếp xúc, sử dụng điện

0,5

0,5

0

 

V

Xử lý các tình huống sự cố về vận hành, tiếp xúc, sử dụng điện; Sơ cứu người bị tai nạn do điện giật

4

2

2

 

VI

Huấn luyện đặc thù riêng về ATLĐ, VSLĐ trong vận hành, tiếp xúc, sử dụng điện

(Đơn vị tổ chức huấn luyện xây dựng)

4

2

2

 

 

Kiểm tra và kết thúc khoá huấn luyện

4

2

2

0

Tổng cộng

30

21

9

0

 

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ